Chính sách hoàn trả

Chính sách hoàn trả

    • Trả lại/hoàn tiền trong trường hợp Sản Phẩm bị lỗi: Nếu Sản Phẩm mà saigonfood.vn giao cho bạn bị lỗi hoặc hỏng hóc khi bạn tiếp nhận hoặc không đúng với mô tả trên Cửa Hàng Trực Tuyến, và bạn muốn trả hàng hoặc muốn được hoàn tiền, bạn có thể thông báo trong vòng 10 ngày sau khi nhận được Sản Phẩm.
    • Trả hàng/Hoàn tiền đối với hàng hóa không bị lỗi: Bạn không thể hủy Đơn Hàng mà saigonfood.vn đã giao cho bạn hay yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền Sản Phẩm đúng với mô tả trên Cửa Hàng Trực Tuyến.
    • Các Chính Sách Hoàn Trả này không ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp (theo luật định) của bạn theo luật quốc gia hiện hành liên quan đến hoạt động bán sản phẩm tiêu dùng, nhưng tất cả các quyền này sẽ mất và bị giới hạn trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.